Πως να εγκαταστήσετε τον OpenVpn Client WIN7

Windows 7

-Κατεβάστε τον OpenVpn Client από εδώ

-Τρέξτε το εκτελέσιμο σας administrators

-Μεταφέρετε τα αρχεία configuration του openvpn στο φάκελο config

-Απενεργοποιείτε το πρωτόκολλο ipV6 σε όλες τις συνδέσεις δικτύου

-Τρέχετε το openvpn gui σαν administrators (για να μπορούν να γίνουν propagate οι ανάλογες routes)

Config file
client
dev tun
proto udp
remote  vpn.XXX.com  2194
resolv-retry infinite
nobind
ca ca.crt
auth-user-pass
reneg-sec 0
cipher AES-128-CBC
comp-lzo

 

 

 

 

 
Follow @voipwebnet